Wetgeving

Industriële hennep telen in Nederland
In Nederland en de meeste andere Europese landen is het verbouwen van industriële hennep (hierna spreken wij over ‘hennep’ wanneer wij op de ‘industriele hennep’ doelen) voor vezels en zaden legaal sinds 1992. Het THC gehalte in de hennep mag maximaal 0,2% bedragen. De soorten die binnen deze marge vallen zijn vastgelegd door de Europese Commissie (zie kopje ‘Toegestane soorten’). Er is voor het verbouwen van deze soorten in Nederland geen vergunning nodig. Voor het telen van hennep moet wel speciaal gecertificeerd zaaizaad worden gebruikt.

Hennep is een akkerbouwgewas dat in Nederland in principe door iedereen, particulier of bedrijf, mag worden verbouwd. Enkel wanneer men subsidie aan wil vragen moet men als actief landbouwer geregistreerd staan (lees verder bij ‘subsidie’).

Elke landbouwer zal in mei aangifte moeten doen van de gewassen die hij teelt. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) komt vlak voor de oogst langs om monsters af te nemen van elk gewas, en bij hennep wordt dan het THC gehalte gemeten.

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de grond die voor het telen gebruikt wordt (tenzij er subsidie wordt aangevraagd). Wel is het raadzaam om vóór het inzaaien goed bij de gemeente en/of provincie te informeren of er bezwaren zijn tegen het verbouwen van hennep op bepaalde stukken grond.

Ook al is dit niet verplicht, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert -vanwege de maatschappelijke gevoeligheid- om vóór het inzaaien ook de politie op de hoogte te brengen , dit om eventuele verwarring te voorkomen.

Subsidie
In 2014 is er door de Europese Unie een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gestart. Als gevolg hiervan is er in Nederland een nieuw systeem voor subsidies ingesteld. Wat voorheen ‘toeslagrechten’ werd genoemd, heet nu ‘betalingsrechten’, en is gebaseerd op betaling per hectare. In 2015 heeft er een landbouwtelling plaatsgevonden, waarbij verschillende waardes zijn toegekend aan alle hiervoor in aanmerking komende landbouwgrond (ook wel ‘subsidiabele landbouwgrond’ genoemd).

Hennep voldoet als landbouwgewas aan de nieuwe ‘vergroeningseisen’. Door aan de vergroeningseisen te voldoen, kan een landbouwer tot €115,00 per hectare extra subsidie ontvangen.

Meer informatie over subsidies en vergroeningseisen:
mijn.rvo.nl

Industriële hennep in België
In België is de wetgeving rond het telen van hennep een stuk strenger dan in Nederland. Zo mag men in België enkel als landbouwer(s) (natuurlijk persoon of rechtspersoon) of als groep natuurlijke of rechtspersonen hennep telen, en moet men beschikken over een geregistreerd landbouwnummer, toegekend door de Vlaamse Overheid. De intentie om hennep te telen, moet vóór het moment van inzaaien worden gemeld aan de autoriteiten. Dit moet ten laatste op 31 mei van het jaar waarin het gewas inzaait wordt, door middel van een hiervoor opgesteld formulier. Per ras moet een apart formulier worden ingediend.

Ook na het inzaaien dient er een zeer strikte procedure te worden gevolgd. Meer informatie over het telen van hennep in België vind je hier:
http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/landbouw/melding-van-de-intentie-tot-hennepteelt

Voor vragen over het telen van hennep in België, kan contact worden opgenomen met Dienst Kwaliteit Plant

Industriële hennep in Europa
Voor zover bekend is het telen van industriële hennep in de volgende Europese landen toegestaan: Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië, Slovenië, Engeland, Polen. Het totale areaal in de Europese Unie varieert naargelang de bron van 10.000 tot 18.000 hectare industriële hennep. (Bron: EIHA)

Het telen van hennep ligt in de EU nog erg gevoelig. De Europese Commissie stelt een duidelijk verschil tussen het telen van hennep en het produceren en/of verhandelen van voedingsmiddelen die van hennep vervaardigd zijn.
Het zal per Europees land verschillen of het produceren of verhandelen van hennep is toegestaan. De vereisten die voor het telen van hennep worden opgesteld verschillen per land. Zo mag er in België bijvoorbeeld niet worden geteeld, tenzij men reeds als actief landbouwer geregistreerd staat (zie ook: Industriële hennep in België). In Nederland wordt een veel soepeler beleid gehanteerd.

Voor meer informatie: zie ‘verordeningen’ of raadpleeg de website van de European Industrial Hemp Association.
eiha.org

Toegestane soorten
Binnen de EU mag enkel hennep worden geteeld met een maximum percentage van 0,2% psychoactieve stof THC (tetrahydrocannabinoide). Er worden momenteel 52 soorten toegestaan door de Europese Commissie (EC). Een overzicht daarvan vind je hier:
Toegestane soorten

Voor het telen van hennep moet speciaal gecertificeerd zaaizaad worden gebruikt. Dit zaad wordt gekeurd door een Europees keuringsstation, in Nederland is dit het Nederlands Agrarisch Keuringstation (NAK ).

Door op ‘zaaizaad’ te zoeken op internet, zijn bedrijven te vinden waar dit verkrijgbaar is.

Nationale en internationale organisaties
De volgende organisaties kunnen meer informatie verschaffen over het telen van hennep:

In Nederland: Branche vereniging Vlas en Hennep (www.vlasenhennep.nl ), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, (www.mijn.rvo.nl), Ministerie van Economische Zaken (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken).

In België: Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be), Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw (http://leden.inagro.be/Contact/Paginas/Adres), Stichting Wervel (www.wervel.be).

In Europa: Europese Commissie (http://ec.europa.eu/index_en.htm), European Industrial Hemp Association (www.eiha.org).

Overige informatie
Verordeningen EC
De volgende verordeningen van de Europese Commissie (EC) hebben betrekking op het telen van hennep:
Verordening (EU) nr. 1307/2013
tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid > zie o.a. artikel 32, lid 6 en artikel 35, lid 3

Verordening (EU) nr. 1308/2013
tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten> diverse paragrafen over hennep, o.a. artikel 189

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en derandvoorwaarden> diverse paragrafen over hennep

Bronnen:
Europese Commissie, Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dun Agro, Hempflax, Branche organisatie Vlas&Hennep, EIHA

Links:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted=
www.eiha.org
https://mijn.rvo.nl/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-nieuw-glb?inheritRedirect=true
www.nak.nl
www.vlasenhennep.nl
http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/landbouw/melding-van-de-intentie-tot-hennepteelt
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen/teelt-van-vezelhennep-met-verminderde-bemesting-pdpo-iii
Teelthandleiding hennep (Inagro)
Brochure industriële hennep (Inagro)
https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Publicaties/306/flyer_vlas.pdf
https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Publicaties/554/br-hennep-2006.pdf
https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Publicaties/554/br-hennep-2006.pdf
www.wervel.be